2014-03 Nieuwsbrief ISD Bollenstreek voor de gemeente

De nieuwsbrief van de ISD is bestemd voor raads- en collegeleden. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Door de vakantieperiode verschijnt deze nieuwsbrief later dan u gewend bent. Naast algemene informatie ontvangt u een bijlage met managementinformatie over de afhandelingstermijnen van de afgehandelde aanvragen en bezwaar en beroep, het aantal bijstandsuitkeringen en schulddienstverlening. Hebt u behoefte aan meer informatie of meer gedetailleerde informatie, dan kunt u met ons contact opnemen. Reacties op de nieuwsbrief kunt u mailen info@isdbollenstreek.nl.

Dagelijks Bestuur (DB)

Belangrijkste onderwerpen waar het DB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: begeleiding aanbesteding Wmo,1e marap 2014, begrotingswijziging 2014-III, wijziging reglement en huishoudelijk reglement bezwaar- en klaagschriften, ESF-subsidie, Verordening persoonsondersteunend budget, Mandatenbesluit ISD Bollenstreek, hervorming Kindregelingen, Handhavingsbeleidsplan, Verordening Wmo, drie decentralisaties en Servicepunt Werk en economische ontwikkelingen. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten dagelijks bestuur.

Algemeen Bestuur (AB)

Belangrijkste onderwerpen waar het AB het afgelopen kwartaal over gesproken heeft zijn: benoeming leden en (plv) voorzitter dagelijks bestuur, presentatie Gemeenschappelijke regeling ISD, Jaarrekening 2013 en bevindingen accountant, begrotingswijziging 2014-II, Begroting 2015, 1e marap 2014, wijziging reglement en huishoudelijk reglement bezwaar- en klaagschriften. De agenda’s en verslagen kunt u vinden op: Documenten algemeen bestuur.

Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening 2013

De accountant PWC heeft een positieve verklaring afgegeven op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. PWC is tevreden over het resultaat en de kwaliteit van de Interne Controle bij de ISD. Op basis van de verklaring van de accountant en de eigen positieve bevindingen heeft het algemeen bestuur de jaarrekening vastgesteld. De accountant adviseert de ISD goed in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals de drie decentralisaties en de veranderingen van het Besluit begroting en verantwoording.

Begroting 2015 vastgesteld

Gelet op de gevoelens van de raden heeft het algemeen bestuur de begroting 2015 vastgesteld. De begroting is gebaseerd op het huidige beleid. Als het beleid van de drie decentralisaties en de consequenties voor de ISD per 1 januari 2015 concreet zijn volgt een aangepaste begroting 2015.

1e marap 2014 vraagt om begrotingswijziging

Uit de 1e marap 2014 (periode januari tot en met april) blijkt dat een begrotingswijziging voor de onderdelen Exploitatiekosten, Participatie en Inkomen noodzakelijk is. De verlenging van de personele inzet bij het Werkgeversservicepunt (Servicepunt Werk) leidt tot hogere exploitatiekosten dan begroot en dat heeft consequenties voor het Participatiebudget. De cliëntenaantallen stijgen al geruime tijd en daardoor stijgen ook de uitgaven. We constateren dat de inkomsten uit arbeid en overige inkomsten van onze cliënten teruglopen, waardoor de gemiddelde uitkering per cliënt stijgt. De hogere uitgaven is een landelijk beeld. Dat heeft een gunstig effect op het budget dat gemeenten ontvangen. Begrotingswijziging 2013-III is begin juli 2014 naar de raden gestuurd. Op basis van de gevoelens van de raden neemt het algemeen bestuur op 6 oktober 2014 een besluit over deze begrotingswijziging.

Digitaal verslag hoorzittingen

Het huishoudelijk reglement bezwaar- en klaagschriften is aangepast. Van de hoorzitting van de ambtelijke-  en onafhankelijke commissie wordt alleen een digitaal verslag gemaakt. Een schriftelijk verslag blijft op verzoek van de klant mogelijk. De eerste ervaringen met de digitale verslaglegging zijn positief.

Communicatie drie decentralisaties

De ISD werkt intensief samen met de projectorganisatie van de drie decentralisaties van de ISD-gemeenten. Afgesproken is dat de communicatie binnen de ISD-gemeenten op een uniforme wijze plaatsvindt. Voor de algemene informatie over de drie decentralisaties sluiten wij aan bij deze informatie. Als er meer duidelijkheid is over het beleid per 1 januari 2015 en de uitvoeringstaken van de ISD informeren wij onze klanten over de wijzigingen en consequenties per 1 januari 2015.

Resultaten Re-integratie

In het tweede kwartaal van 2014 zijn 45 cliënten uitgestroomd uit de uitkering en 34 daarvan hebben werk gevonden waarmee ze inkomsten verdienen boven de bijstandsnorm. 5 cliënten zijn verhuisd naar een gemeente buiten het werkgebied van de ISD. Van 6 cliënten is de uitkering beëindigd, omdat zij niet of onvoldoende meewerkten aan een traject. 24 cliënten hebben parttime werk gevonden en verdienen een deel van hun inkomsten zelf. 13 cliënten zijn begonnen met een vorm van onbetaalde werkzaamheden zoals vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een stage.
Opvallend is ook dat verschillende organisaties de ISD benaderen om de inzet van uitkeringsgerechtigden als vrijwilliger te bespreken. De afdeling re-integratie richt zich vooral op de cliënten die het meest kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, maar vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt komt meer in beweging. Het aantal werklozen neemt de laatste maanden af. Er zijn meer vacatures en werkgevers zijn makkelijker tot een gesprek te bewegen. Van een positief effect op het aantal uitkeringsgerechtigden is nog geen sprake. Bij de bijstand is altijd sprake van een na-ijleffect.

Nieuw contract Work First

De samenwerking met de Maregroep voor Work First is in een nieuw contract vastgelegd. Er komt meer aandacht voor de diagnose van werkmogelijkheden/capaciteiten en competenties van de deelnemende cliënten. Op basis van de diagnose in de eerste 6 weken wordt een vervolgtraject van 6 weken ingezet. Dit kan zijn “Standaard” en dat betekent gericht op arbeidsritme, stimuleren van eigen sollicitatieactiviteiten of “Intensief” en dat betekent begeleiding en bemiddeling voor cliënten die dat niet zelfstandig kunnen.

ESF-project biedt mogelijkheden

In samenwerking met Holland Rijnland zijn de voorbereidingen voor een ESF-project gestart. Met deze ESF-subsidie kunnen we de Re-integratiewerkzaamheden uitbreiden. Positief is dat bij dit project sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Tariefswijziging Regiotaxi

De uitgaven van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (de Regiotaxi) is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In tegenstelling tot de andere deelnemers van Holland Rijnland hebben de ISD-gemeenten besloten om de tarieven per 1 januari 2015 met ruim 40% te verhogen. Verhoging is noodzakelijk om de kosten beheersbaar te houden. Ondanks deze prijsstijging kunnen burgers nog steeds tegen een laag tarief gebruik maken van de Regiotaxi. Wij informeren klanten in september over deze prijsstijging.

Dagje meelopen of informatief gesprek

Een aantal college- en raadsleden heeft de afgelopen periode een (dag)deel meegelopen bij de ISD en hebben dit positief ervaren. Een aantal heeft interesse getoond en loopt binnenkort mee.
Als u interesse hebt om een dag(deel) bij de ISD mee te lopen of een gesprek wilt hebben over onze organisatie dan bent u van harte welkom. U kunt dit kenbaar maken via info@isdbollenstreek.nl. Op basis van uw interesses wordt een programma samengesteld of afspraak gemaakt.

ISD volgen op twitter

Als u volger wordt van de ISD krijgt u automatisch onze persberichten, nieuwsberichten en tweewekelijkse ISD-rubrieken. Via www.twitter.com en ISDBollenstreek kunt u de ISD vinden.

Bijlagen