Hoe kunt u een klacht indienen?

Wanneer kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over:

 • De ISD Bollenstreek als organisatie. Hiermee wordt bedoeld de manier waarop de organisatie haar werk doet. U kunt geen klacht indienen tegen het beleid.
 • De manier waarop u door een van de medewerkers van de ISD Bollenstreek bent behandeld.

Wanneer wordt uw klacht niet behandeld?

Uw klacht wordt niet behandeld als:

 • U al eerder over hetzelfde onderwerp/gebeurtenis een klacht hebt ingediend.
 • Uw klacht betrekking heeft over een onderwerp/gebeurtenis ouder dan een jaar.
 • Uw klacht over zaken gaat waarop wettelijk een klacht niet mogelijk is.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier. U kunt ook een brief schrijven aan het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. In de brief moet u minimaal de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw brief (dag van verzending)
 • Uw handtekening
 • Een omschrijving van uw klacht

Klacht indienen via het digitaal loket

U kunt een klacht ook via het digitaal loket van de ISD indienen. Om gebruik te maken van het digitaal loket hebt u een DigiD nodig. DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor de hele overheid.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging van uw klacht. Voor de afhandeling wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting met twee 2 leden van het managementteam. Voor een klacht tegen een lid van het managementteam wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting met twee leden van het Dagelijks Bestuur. Voor de hoorzitting wordt u telefonisch of schriftelijk uitgenodigd.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten. U kunt dat zelf doen, maar als u het prettiger vindt kunt u ook een andere persoon schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. De machtiging is niet nodig voor uw advocaat of als u samen met de persoon die u hebt gemachtigd naar de hoorzitting komt. De hoorzitting vindt overdag plaats. Van de hoorzitting wordt een (digitaal) verslag gemaakt. Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek krijgt naar aanleiding van de hoorzitting een advies. Het dagelijks bestuur neemt op basis van dit advies een definitief besluit.

Niet verplicht

U bent niet verplicht om naar een hoorzitting te komen. Als u geen gebruik maakt van uw mogelijkheid een mondelinge toelichting te geven, wordt u verzocht dit van te voren aan de secretaris mee te delen. Uw klacht wordt dan op basis van de beschikbare stukken afgehandeld.

Verhinderd

Als u verhinderd bent de hoorzitting bij te wonen en uitstel van de hoorzitting wenst, dan moet u uiterlijk een week van tevoren bij een juridisch medewerker een gemotiveerd verzoek doen. Dit betekent dat u de reden van uw verhindering moet melden.

Gang van zaken na een hoorzitting

Na afloop van de hoorzitting bespreken de leden van het managementteam in besloten kring uw klacht met elkaar. Zij stellen vervolgens een schriftelijk advies op voor het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek. Na ontvangst van dit advies neemt het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek een beslissing op uw klacht.

Wanneer ontvangt u een besluit

U ontvangt binnen 6 tot 10 weken na de hoorzitting een schriftelijk besluit van het dagelijks bestuur. Het besluit kan zijn dat:

 • Uw klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is verklaard. Dit betekent dat uw klacht geheel of gedeeltelijk terecht is.
 • Uw klacht ongegrond is verklaard. Dit betekent dat het dagelijks bestuur uw klacht niet terecht vindt.
 • Uw klacht niet-ontvankelijk is verklaard. Dit betekent dat uw klacht niet inhoudelijk behandeld wordt. Dit kan zijn dat u uw klacht te laat hebt ingediend of dat u niet hebt aangegeven waarom u een klacht hebt ingediend.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit op uw klacht? Dan kunt u binnen één jaar een verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag.

Stand van zaken

Voor informatie over de stand van zaken van uw klacht kunt u contact opnemen met een secretaris van de commissie klacht en bezwaarschriften; mevrouw mr. C.F.M. van der Meij, bereikbaar op telefoonnummer (0252) 251 620 of de heer mr. D.F. Rosenbaum bereikbaar op telefoonnummer (0252) 251 712.

 

Uitgelicht

Volg ons