Addendum iWmo 3.0 januari 2021 def

Getekend voor akkoord:

Organisatie: ………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………………..

Datum: ………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………………………………Graag retourneren aan: Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk

Ten name van: A. de Roode


Addendum


Aanpassingen deelovereenkomst maatwerkvoorziening begeleiding

Wmo 2015 - ISD Bollenstreek en Gemeente Katwijk’


Januari 2021

De navolgende aanpassingen zijn doorgevoerd:


  1. Invoering van iWmo 3.0:

- De termijn van 4 weken is omgezet naar kalendermaand

- De tarieven zijn aangepast van 4 weken tarieven naar maandtarieven


  1. Actualisering overeenkomst:

- artikel over bevoorschotting 2015 met de komst van de Wmo kan vervallen

- Bijlage 5, waarin risico’s bij aanvang overeenkomst vanwege de grote verandering bij invoering Wmo 2015 genoemd moesten worden, kan vervallen.
Aanpassing 1

Onderstaande artikelen worden als volgt aangepast.

Bijlage 2

5. Wijze van administreren, verantwoorden, bekostigen en declareren van de MaatwerkvoorzieningArtikel 5.1

Gemeente betaalt elke Aanbieder of combinatie van Aanbieders die op basis van een Dienstverleningsopdracht de Maatwerkvoorziening Begeleiding uitvoert een all-in bedrag per kalendermaand per Inwoner. Uitgezonderd zijn het kortdurend verblijf en vervoer. Daarvoor ontvangen Aanbieders een bedrag per etmaal. Aanbieder of combinatie van Aanbieders mag het bedrag dat Gemeente betaalt alleen gebruiken voor direct aan de Maatwerkvoorziening gerelateerde kosten. Aanbieder mag het bedrag dus niet gebruiken voor compensatie van kosten zoals, abonnementskosten, kosten verbonden aan het uitoefenen van een hobby of sport, et cetera (voor zover deze zijn aan te merken als algemeen gebruikelijk).

Toelichting

Met de komst van de iWmo 3.0 moet de termijn aangepast worden van 4 weken naar kalendermaand. De tarieven zijn gebaseerd op kalendermaand.Artikel 5.2

De bedragen per klant per kalendermaand zijn vanaf 1 januari 2021 als volgt:
Reguliere begeleiding

Gespecialiseerde begeleiding

Reguliere dagbesteding

Gespecialiseerde dagbesteding

Klasse 1

331,66

434,49

122,51

192,07

Klasse 2

652,27

854,48

245,00

384,11

Klasse 3

1.205,05

1.578,62

408,34

640,19

Klasse 4

1.868,38

2.447,60

571,66

896,29

Klasse 5

2.531,70

3.316,58

735,01

1.152,36

Klasse 6

3.195,02

4.185,54

898,35

1.408,43

Klasse 7

3.968,91

5.199,34

1.061,68

1.664,52

Klasse 8

4.963,90

6.502,80

1.225,02

1.920,59

Klasse 9

Nvt

Nvt

1.388,34

2.176,68

waakvlam

€ 57,82

€ 74,18Kortdurend verblijf: € 178,53 per etmaal

Vervoer: rolstoelvervoer € 21,65 en overig vervoer € 7,76 per stuk (heen en terug)

Alle bedragen zijn exclusief BTW, waarbij Partijen ervan uitgaan dat per 1 januari 2015 alle genoemde diensten vrijgesteld zijn daarvan. Als een of meer genoemde diensten niet zijn vrijgesteld van BTW dan treden Partijen direct in overleg en komen tot aanpassing van de genoemde tarieven.

Toelichting

Met de komst van de iWmo 3.0 moet de termijn aangepast worden van 4 weken naar kalendermaand. De tarieven zijn gebaseerd op kalendermaand.Artikel 5.4

a. Aanbieder of combinatie van Aanbieders (in dat geval een penvoerder) stuurt elke kalendermaand, uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de betreffende kalendermaand een gespecificeerde verzamelfactuur. Gemeente betaalt na ontvangst na controle de factuur binnen 30 kalenderdagen op de geaccordeerde regels. De huidige declaratiestandaard in AZR (AW319) wordt gebruikt als basis voor het iWmo-bericht.

b. Gemeente gaat niet over tot betaling van facturen ingediend na de termijn genoemd onder a.

c. Uitvalregels van binnen de termijn genoemd onder a ingediende facturen moeten binnen zes weken na de dag van bekendmaking hersteld zijn. Uitvalregels die niet hersteld zijn of niet zijn aangeleverd binnen zes weken na de dag van bekendmaking worden niet betaald.

Toelichting

Met de komst van de iWmo 3.0 moet de termijn aangepast worden van 4 weken naar kalendermaand.Artikel 5.5

De start en einde facturatie van de Maatwerkvoorziening wordt als volgt bepaald.

a. Start: de startdatum van de Maatwerkvoorziening is de datum van het intakegesprek tussen Aanbieder en Inwoner. Binnen 5 werkdagen wordt een bericht (iWMO) aan de Gemeente gestuurd.

Aanbieder en Inwoner komen overeen dat de Aanbieder binnen een termijn van tien werkdagen, na de datum van het intakegesprek, start met de feitelijke dienstverlening. Start de feitelijke dienstverlening later dan tien werkdagen na de datum van het intakegesprek, dan geldt als startdatum de datum van aanvang van de feitelijke dienstverlening. De Aanbieder kan een volledige kalendermaand declareren als de start van de zorg plaatsvindt vóór of op de 15e van de betreffende kalendermaand. Ligt de start van zorg na dat moment dan kan er pas in de navolgende volle kalendermaand voor het eerst worden gedeclareerd. Wanneer naar aanleiding van het intakegesprek wordt besloten dat er geen vervolg komt qua dienstverlening, dan is er geen sprake van de start van de zorg en vindt er geen facturatie plaats.

b. Einde: Indien de datum van de beëindiging Maatwerkvoorziening voor of op de 15e van de betreffende kalendermaand ligt, is de laatste periode van facturatie de volle kalendermaand voorafgaand aan de datum van beëindiging Maatwerkvoorziening. Indien de datum van beëindiging zorg na de 15e van de betreffende kalendermaand ligt, is de laatste kalendermaand van facturatie de kalendermaand waarin de datum van beëindiging Maatwerkvoorziening valt. Bij beëindiging van Maatwerkvoorziening wordt binnen 5 werkdagen een bericht aan Gemeente gestuurd.

Toelichting

Ook hier is vanwege de komst van iWmo 3.0 de termijn aangepast naar kalendermaand.


Artikel 5.6


Tussentijdse stop facturatie binnen de looptijd van de Dienstverleningsopdracht kan in de voorkomende gevallen:

a. Beëindiging van de Maatwerkvoorziening vindt plaats om reden van overlijden, verhuizen of andere redenen. Als criterium voor de laatste maand van facturatie geldt het criterium als beschreven onder artikel 5.9.

b. Inwoner neemt een volledige kalendermaand niet deel aan de Maatwerkvoorziening. De laatste kalendermaand van facturatie is de volledige kalendermaand waarin Inwoner niet heeft deelgenomen aan de Maatwerkvoorziening.

c. Bij tijdelijke beëindiging van de Maatwerkvoorziening wordt binnen 5 werkdagen een bericht verstuurd.Toelichting

Ook hier is vanwege de komst van iWmo 3.0 de termijn aangepast naar kalendermaand.Aanpassing 2Artikel 5.7

Dit artikel vervalt.

Toelichting

Dit artikel gaat over de bevoorschotting bij aanvang van de overeenkomst (2015) en is niet meer van toepassing.Artikel 12 lid 3 van de overeenkomst vervalt.


Bijlage 5: Risicoplan vervalt.

Toelichting

Dit artikel is opgenomen bij aanvang van het contract. De grote veranderingen bij de overgang naar de Wmo 2015 vroegen om een risicoparagraaf. Dit is nu niet meer aan de orde. Deze kan vervallen en daarmee kan bijlage 5 ook vervallen.