Project Meedoen!

De ISD Bollenstreek is gestart met Project Meedoen! We gaan actief op zoek en geven mensen die lang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig of geen uitzicht op betaald werk extra aandacht.

Doel en doelgroep

Doel van Project Meedoen! is om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weinig uitzicht op werk weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij denken dat het van belang is om op het gebied van dit typisch maatschappelijk activeringsbeleid meer initiatieven te ontplooien voor onze bijstandsgerechtigden. Wij merken dat het steeds moeilijker is om mensen vanuit de uitkering naar werk te laten uitstromen. De mensen die langer een bijstandsuitkering ontvangen, hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep bestaat uit bijstandsgerechtigden voor wie betaald werk niet of pas op langere termijn haalbaar is. Voor deze categorie bijstandsgerechtigden is meedoen aan maatschappelijk nuttige bezigheden in de brede zin van het woord vaak het einddoel. Maatschappelijke deelname heeft een positief effect op mensen. Het leidt tot een betere psychische en fysieke gezondheid en welbevinden. Het levert ook een bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid en het geeft mensen zelfvertrouwen.

Het Project Meedoen! heeft de doelgroep verdeeld in vier doelgroepen:

  1. alleenstaande ouders of gehuwden met kinderen die 5 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen
  2. alleenstaande ouderen van 56 jaar of ouder die 5 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen. 
  3. personen die sociaal geïsoleerd zijn
  4. statushouders die vóór 2014 zijn ingestroomd in de uitkering (statushouders die nadien zijn ingestroomd vallen onder het huidige project statushouders).
Wat verstaan wij onder meedoen?

Meedoen is het verhogen van de maatschappelijk participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal en maatschappelijk isolement door (maatschappelijk zinvolle) bezigheden die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk betekenen.

We definiëren meedoen als een instrument om: 

  • individuele ontwikkeling te bevorderen (zorg-, hulpverlening en talentenontwikkeling);
  • sociale contacten te bevorderen;
  • (maatschappelijk nuttige) bezigheden te bevorderen;
  • de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Meer informatie of vragen?

U kunt uw vragen stellen via info@isdbollenstreek.nl onder vermelding van "Project Meedoen!".