Project Meedoen!

De ISD Bollenstreek is gestart met Project Meedoen! We gaan actief op zoek en geven mensen die lang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig of geen uitzicht op betaald werk extra aandacht.

Doel en doelgroep

Doel van Project Meedoen! is om bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en weinig uitzicht op werk weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Wij denken dat het van belang is om op het gebied van dit typisch maatschappelijk activeringsbeleid meer initiatieven te ontplooien voor onze bijstandsgerechtigden. Wij merken dat het steeds moeilijker is om mensen vanuit de uitkering naar werk te laten uitstromen. De mensen die langer een bijstandsuitkering ontvangen, hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep bestaat uit bijstandsgerechtigden voor wie betaald werk niet of pas op langere termijn haalbaar is. Voor deze categorie bijstandsgerechtigden is meedoen aan maatschappelijk nuttige bezigheden in de brede zin van het woord vaak het einddoel. Maatschappelijke deelname heeft een positief effect op mensen. Het leidt tot een betere psychische en fysieke gezondheid en welbevinden. Het levert ook een bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid en het geeft mensen zelfvertrouwen.

Het Project Meedoen! heeft de doelgroep verdeeld in vier doelgroepen:

 1. alleenstaande ouders of gehuwden met kinderen die 5 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen
 2. alleenstaande ouderen van 56 jaar of ouder die 5 jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen. 
 3. personen die sociaal geïsoleerd zijn
 4. statushouders die vóór 2014 zijn ingestroomd in de uitkering (statushouders die nadien zijn ingestroomd vallen onder het huidige project statushouders).
Wat verstaan wij onder meedoen?

Meedoen is het verhogen van de maatschappelijk participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal en maatschappelijk isolement door (maatschappelijk zinvolle) bezigheden die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk betekenen.

We definiëren meedoen als een instrument om: 

 • individuele ontwikkeling te bevorderen (zorg-, hulpverlening en talentenontwikkeling);
 • sociale contacten te bevorderen;
 • (maatschappelijk nuttige) bezigheden te bevorderen;
 • de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Innovatiebudget en waar idee aan voldoen

Eén van de onderdelen van Project Meedoen! is een innovatiebudget dat gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk ter beschikking stellen. Dit budget is bedoeld voor het opstarten en uitvoeren van een kleinschalig project. 
Het gaat om innovaties die niet binnen de bestaande kaders en financiering georganiseerd kunnen worden. De innovatie draagt bij aan: 

 • Het realiseren van nieuwe of vernieuwde hulp- en dienstverlening met een betere prijs-/kwaliteits-verhouding;
  Verbeterde kwaliteit van hulp- en dienstverlening bij een lagere of gelijkblijvende prijs;
  Lagere prijs bij gelijkblijvende kwaliteit van hulp- en dienstverlening;
 • Het efficiënt organiseren van hulp- en dienstverlening door substitutie van zwaardere naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van hulp- en dienstverlening.

De innovatie richt zich inhoudelijk op één of meer van de thema’s van het Project Meedoen!. Te denken valt aan preventie, intensieve persoonlijke begeleiding, integrale aanpak, de talentenpool en samenwerking. 

Het innovatiebudget richt zich uitsluitend op de taken en verantwoordelijkheden van de ISD Bollenstreek op het gebied van de Participatiewet. Het is niet de bedoeling om innovaties te starten die al uitgevoerd kunnen worden binnen de huidige uitvoeringsregels van de ISD Bollenstreek. Tenzij er belemmeringen zijn om de hulp- en ondersteuning op deze innovatieve wijze uit te voeren, deze belemmeringen niet weggenomen kunnen worden én er mogelijk sprake is van een betere prijs/kwaliteitsverhouding, efficiency en kwaliteit. Als er raakvlakken zijn met andere domeinen, bijvoorbeeld de Wmo, onderzoeken we of er binnen dit andere domein belemmeringen zijn om de innovatie uit te voeren en waar mogelijkheden tot samenwerking zijn.

Voorbeelden 

 • Professionele begeleiders/jobcoaches die inzetbaar zijn om mensen op vrijwilligersplekken te begeleiden.
 • Begeleiding/trajecten/activiteiten/structuur voor verslaafden.
 • Contactmaatjes tegen eenzaamheid.
Het idee

Wie kunnen een idee indienen

 • Aanbieders, die voldoen aan de minimumgeschiktheidseisen en selectiecriteria. Deze staan in de bijlage onder het kopje voorwaarden idee indienen.
 • Aanbieders die een contract hebben met de ISD Bollenstreek. Zie de inkooppagina.

Voorwaarden van een idee

Voor deze opdracht gelden de inkoopvoorwaarden van de VNG. Uw eigen voorwaarden worden expliciet afgewezen.

U kunt een idee indienen als deze voldoet aan de volgende eisen: 

 • uittreksel uit het handelsregister; 
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een gedragsverklaring aanbesteden;
 • een verklaring van de belastingdienst;
 • kwalificaties voor een professionele dienstverlening.

In geval van een voorgenomen opdracht aan uw onderneming moet uw onderneming - op straffe van uitsluiting- (elk der combinanten) binnen drie werkdagen na het verzoek van de ISD Bollenstreek genoemde bewijsmiddelen overleggen: 

 • Gedragsverklaring Aanbesteden, die op het tijdstip van inschrijving niet ouder is dan twee jaar; 
 • Verklaring van de Belastingdienst, die op het tijdstip van inschrijving niet ouder is dan zes maanden; 
 • Uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van inschrijving niet ouder is dan zes maanden, voorzien van handtekening door wettelijk vertegenwoordiger/gevolmachtigde. 
 • Kwalificatie voor een professionele dienstverlening b.v. BIG-registratie.
   
Hoe kunt u uw idee kenbaar maken?

Geef in maximaal twee A4tjes antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is de titel van uw idee? 
 2. Wat is de aanleiding voor deze aanvraag? Omschrijf hier kort wat de aanleiding of achtergrond is van uw idee. 
 3. Wat is de doelstelling in deze aanvraag? Omschrijf uw doelstelling(en) volgens het SMART principe. 
 4. Waarin onderscheidt uw initiatief zich van de bestaande situatie? 
 5. Hoe gaat u dit realiseren? Beschrijf hier welke activiteiten u gaat ondernemen.
 6. Tot welke resultaten leidt uw initiatief? En op welk termijn?
 7. Hoe worden de resultaten gemeten, geïmplementeerd en geborgd?
 8. Maak een inschatting van de verwachte kosten en baten.

U kunt uw antwoorden in een e-mail sturen naar info@isdbollenstreek.nl onder vermelding van de volgende gegevens:

 • Naam organisatie
 • Naam aanvrager
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Beoordeling van het idee

Het beoordelingsteam (twee beleidsadviseurs, een coördinator en een inkoper van ISD Bollenstreek), beoordeelt u idee op onderstaande vijf aspecten. Per aspect kunt u scoren: 0 (voldoet niet aan de vraag en past niet in het project), 1 (voldoet aan de vraag, maar is weinig maatschappelijk nuttig en past matig in het project) of 2 punten (is maatschappelijk nuttig, voldoet aan de vraag en past in het project). U kunt maximaal 12 punten scoren. Bij minder dan 6 punten wordt uw inschrijving terzijde gelegd.

Beoordelingsaspecten zijn:

 1. Onderscheidenheid: de mate waarin de activiteit en het doel van de aanvraag innovatief zijn en bijdragen aan de resultaten van de maatschappelijke uitdaging (2 punten).
 2. Kwaliteit van de dienstverlening: de mate waarin de uitvoering van de activiteit bijdraagt aan de resultaten van de maatschappelijke uitdaging. O.a. de wijze waarop het doel en de activiteit georganiseerd zijn (2 punten).
 3. Kennis en kunde: de verwachtte uitvoerbaarheid van de activiteit op basis van uw kennis en kunde (2 punten).
 4. Transparantie: de mate waarin de activiteit in de toekomst ingezet kan worden (2 punten). 
 5. Toekomstplan: de mate waarin wordt verwacht dat de resultaten van de activiteit na afronding van de uitvoering ingezet kan worden als lichtere en goedkopere vorm van hulp-dienstverlening (2 punten). Deze score weegt 2x.

Per gemeente (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk) is er € 50.000,-  budget. Bij meerdere goedgekeurde ideeën gaan we loten.

Planning, duur, budget en deadline

U kunt van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 uw idee indienen. Per idee kunt u maximaal € 10.000,- inclusief btw ontvangen met een minimale looptijd van drie maanden en een maximale looptijd van zes maanden.

Voor 1 januari 2022 maken we de gunning van december 2021 op onze website www.isdbollenstreek.nl bekend. 

Meer informatie of vragen?

U kunt uw vragen stellen via info@isdbollenstreek.nl onder vermelding van "Project Meedoen!".