Werkgroepen

Werkgroep kwaliteit en monitoring

In de werkgroep kwaliteit en monitoring zitten enkele zorgaanbieders, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. De werkgroep gaat als eerste aan de slag met de kwaliteit, zowel de kwaliteit van (nieuwe) zorgaanbieders als de kwaliteit van uitvoering. De monitoring komt in een later stadium. De werkgroep koppelt terug naar de overlegtafel.

De werkgroep is in 2015 bij elkaar gekomen op 30 april, 13 juli, 25 augustus en 20 november.

Notulen

De werkgroep koppelt terug tijdens de fysieke overlegtafels.

Werkgroep innovatie

In de werkgroep Innovatie zitten enkele zorgaanbieders, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk. Binnen deze werkgroep wordt (verkennend) gesproken over en/of bekeken wat onder innovatie wordt verstaan en of en zo ja hoe geïnnoveerd kan worden. 

2016-0519 - Verslag werkgroep Innovatie

Werkgroep crisiszorg en respijtzorg

In de werkgroepen crisis- en respijtzorg zitten enkele zorgaanbieders, een welzijnsstelling, de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk.

Onderliggende stukken

Bijeenkomsten

  • Voor de Werkgroep respijtzorg staat een bijeenkomst gepland op 16 februari ’s middags. 
  • Voor de Werkgroep crisiszorg staat een bijeenkomst gepland op 23 februari ’s middags.
Aanmelden

U kunt zich voor één of beide bijeenkomsten aanmelden via d.schelling@isdbollenstreek.nl.  Wij ontvangen graag uw naam aanbieder, functie, contactgegevens en de werkgroep waar u zich voor op wilt geven. We vragen aanbieders om alleen mensen af te vaardigen die voor langere tijd deel kunnen nemen aan de werkgroep en subgroepen. Het is uiteraard ook mogelijk om via e-mail input te leveren.

Onderwerpen

Voor beide werkgroepen betreft het een kickoff waarin de volgende zaken besproken worden:

  • eventuele aanvullingen op de reeds geïnventariseerde knelpunten
  • verdeling van de knelpunten over subgroepen
  • maken van vervolgafspraken
  • koppeling met regionale/landelijke ontwikkelingen en projecten.

De subgroepen per thema bepalen zelf hun doelen en werkwijze en met welke frequentie zij bij elkaar komen. Per subgroep wordt 1 aanspreekpunt gekozen uit de deelnemers. Doel is om uiterlijk 1 mei 2016 een conceptvoorstel te kunnen presenteren per subthema aan de volledige werkgroep. Op 7 juni 2016 vindt er een nieuwe fysieke overlegtafel plaats. Per werkgroep vindt er dan een terugkoppeling plaats en zullen vervolgafspraken worden gemaakt. Er zal tijdens het overleg ruimte zijn voor de subgroepen om alvast de eerste afspraken met elkaar te maken.