Fysiek overleg 15 juni 2021

Aanpassingsvoorstellen deelovereenkomsten

De deelovereenkomsten behoeven, naar de mening van de deelnemers aan de fysieke overlegtafel, enige aanpassingen. Hiervoor is een aanpassingsvoorstel opgesteld (2015-0825 Aanpassingsvoorstellen Wmo 2015 Bestuurlijk aanbesteden ISD Bollenstreek en Gemeente Katwijk). Wij willen dat aanpassingsvoorstel behandelen in de vergadering van de fysieke overlegtafel op 8 september 2015. Let op! Dit betreft een nieuwere versie. Ten opzichte van de eerdere versie is er een extra aanpassingsvoorstel toegevoegd, te weten aanpassingsvoorstel 1.

Werkafsprakenboek

Zoals afgesproken tijdens de fysieke overlegtafel op 2 juni, is een concept Werkafsprakenboek opgesteld. Ook dit onderwerp willen wij (inhoudelijk) bespreken in de vergadering van de fysieke overlegtafel op 8 september 2015.

Addendum rechtmatigheid

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor het jaar 2015 aandacht gevraagd voor de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wmo 2015. De VNG heeft daarvoor een Modeloplegger Rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet opgesteld.
De gemeente Katwijk wil in dit kader, aansluiting zoekend bij die Modeloplegger, een Addendum Rechtmatigheid 2015 toevoegen aan diverse Deelovereenkomsten. De intentie is om het addendum te bespreken  in de vergadering van de fysieke overlegtafel op 8 september 2015.

Vakbekwaamheidseisen

Met betrekking tot de vakbekwaamheidseisen is (in de werkgroep kwaliteit en monitoring) een notitie ‘Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit) besproken. Ook deze notitie willen wij bespreken  in de vergadering van de fysieke overlegtafel op 8 september 2015.

Crisiszorg

Ten slotte willen we met u in de vergadering van de fysieke overlegtafel op 8 september 2015 het onderwerp van de crisiszorg bespreken. Hiervoor zijn 2 documenten beschikbaar, te weten de notities ‘crisiszorg voor de fysieke overlegtafel’ en ‘crisiszorg met verblijf’.