Controleprotocol

Gemeente volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Conform de deelovereenkomst dienen aanbieders ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij Gemeente voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Beleid gemeente Katwijk

 

De bepalingen in de overeenkomsten gelden onverkort. Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2017 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2017’ (zie hieronder). Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.


De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van Katwijk. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de gemeente Katwijk het zeer op prijs als dat aan de gemeente kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

 

Beleid ISD Bollenstreek

Voor de ISD Bollenstreek geldt dat voor 2018 geen controleverklaring, accountantsverklaring of bestuursverklaring o.i.d. nodig is. De ISD Bollenstreek voert steekproefsgewijs materiele controle uit voor de toetsing van rechtmatigheid.

2018

2017

2016

2015

 

Uitgelicht

Volg ons