Deelovereenkomst

Na het doorlopen van de procedure van de COB-overeenkomst tekenen de aanbieder en de aanbestedende dienst de deelovereenkomst. De ISD Bollenstreek behoudt zich het recht voor voordat zij een deelovereenkomst met de aanbieder tekent en gedurende de looptijd van de overeenkomst te controleren of genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op de aanbieder van toepassing zijn dan wel de aanbieder nog steeds voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen.

Lijst aanbieders

Het document bevat een overzicht van de partijen die momenteel zijn gecontracteerd voor het leveren van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden

Deelovereenkomst Hulp bijhet huishouden

Hieronder vindt u een inzagemodel van de deelovereenkomst Hulp bij het huishouden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u een de algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn.

Uitgelicht

Volg ons