Controleprotocol

De ISD Bollenstreek volgt bij de jaarlijkse controle het landelijk controleprotocol van i-Sociaal Domein/COPRO. Aanbieders dienen ieder jaar vóór 1 maart in ieder geval een specifiek voor de ISD Bollenstreek opgestelde verantwoording over het voorgaande jaar te leveren, in lijn met het landelijk controleprotocol, gericht op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en prestaties. Aanbieders met een omzet bij de ISD Bollenstreek voor de Wmo van meer dan EUR 125.000,00 over het voorgaande jaar, leveren voor 1 april de bijbehorende controleverklaring aan. Aanbieders zijn verplicht om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid.

Voor het te hanteren controleprotocol dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Landelijk accountantsprotocol 2018/2019 financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’ en het ‘Format Model productieverantwoording Wmo 2019’ (zie hieronder). Het format en het protocol zijn ook te vinden op de landelijke website: www.i-sociaaldomein.nl.

De verplichting voor het leveren van een controleverklaring geldt bij een omzet van meer dan € 125.000, betrekking hebbend op opdrachten afkomstig van de ISD Bollenstreek. Van aanbieders die niet onder de verplichting vallen, maar die wel gebruik maken van dit landelijke protocol, stelt de ISD Bollenstreek het zeer op prijs als dat aan de ISD Bollenstreek kenbaar wordt gemaakt. De stukken kunnen, liefst zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 maart voor de productieverantwoording en voor 1 april voor de controleverklaring, gestuurd worden naar: contractbeheerwmo@isdbollenstreek.nl.

De ISD Bollenstreek voert daarnaast steekproefsgewijs materiele controle uit voor de toetsing van rechtmatigheid.
 

Uitgelicht

Volg ons