Wat kan de ISD Bollenstreek voor u doen als gevestigde ondernemer?

 • Met een levensvatbaar bedrijf
  Als gevestigde ondernemer met een levensvatbaar bedrijf kunt u gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken op een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud in de vorm van een renteloze lening. De ISD kan deze uitkering met maximaal 24 maanden verlengen.
  Aan een gevestigde ondernemer kan de ISD als bedrijfskapitaal een rentedragende lening verstrekken tot maximaal € 199.680,- (bedrag per 1 juli 2019). De rente is 8% (peildatum 1 juli 2019) en de lening moet u binnen maximaal 10 jaar terugbetalen. Op basis van uw inkomen over het voorafgaande jaar of het jaar waarin de aanvraag is gedaan, stelt de ISD vast of een deel van de lening kan worden kwijtgescholden. Als uw eigen vermogen meer bedraagt dan
  € 192.172,- (bedrag per 1 juli 2019) kan de lening niet worden omgezet in bijstand om niet (die hoeft u niet terug te betalen).
   
 • Zelfstandige met langdurig inkomen beneden het sociaal minimum
  Als uw inkomen uit bedrijf langdurig beneden het sociaal minimum ligt, maar u door een sobere levenswijze toch rond weet te komen en het bedrijf in stand weet te houden, is het niet nodig om bijstand aan te vragen. Als u echter in zo’n situatie een financiële tegenslag krijgt en deze niet of moeilijk kunt opvangen, kunt u een beroep doen op het Bbz. U kunt dan mogelijk een bedrijfskapitaal van maximaal 
  € 9.984,- (bedrag per 1 juli 2019) ontvangen. Dit bedrag hoeft u in beginsel niet terug te betalen (tenzij uw vermogen hoger is dan € 134.521,-) (bedrag per 1 juli 2019).
   
 • De oudere zelfstandige
  Als gevestigde zelfstandige van 55 jaar of ouder kunt u, tot de pensioengerechtigde leeftijd, een beroep doen op het Bbz als uw inkomen naar verwachting onder de bijstandsnorm blijft. U moet onmiddellijk voorafgaand aan uw aanvraag minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep hebben uitgeoefend. Verder moet uw bruto inkomen uit uw onderneming naar verwachting gemiddeld minstens € 7.930,- (bedrag per 1 juli 2019) zijn. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kan een bedrag van € 9.984,- (bedrag per 1 juli 2019) als bedrijfskapitaal worden verstrekt. Dit bedrag hoeft u in beginsel niet terug te betalen, tenzij uw vermogen hoger is dan € 134.521,- (bedrag per 1 juli 2019).
   
 • Stoppende ondernemer
  Als zelfstandige die zijn bedrijf noodgedwongen moet beëindigen kunt u een beroep doen op het Bbz. In dit geval is uw bedrijf niet meer levensvatbaar en beschikt u over onvoldoende middelen om in uw kosten van uw levensonderhoud te voorzien. U kunt dan gedurende maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Het beëindigen van het bedrijf moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Het verstrekken van bedrijfskapitaal is niet mogelijk.
  De bijstand die als uitkering voor levensonderhoud wordt verstrekt, wordt eerst als lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt bezien of deze bijstand al dan niet gedeeltelijk wordt omgezet in een bedrag 'om niet’ (als gift).

Uitgelicht

Volg ons