Tozo

Vanwege het coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers/zzp'ers. Eén van die maatregelen is dat ondernemers/zzp'ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de ondernemers/zzp'ers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voeren wij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. We doen er alles aan om uw uitkering zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken over te maken.

Verlenging Tozo vanaf 1 juni 2020

Het Kabinet heeft besloten om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering) te verlengen. Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 4 maanden aan tot het sociaal minimum. De Tozo tot en met 31 mei 2020 noemen we Tozo 1 en de verlengde vanaf 1 juni 2020 Tozo 2.  

Let op! Vanaf 1 juni 2020 kunt u alleen nog Tozo 2 aanvragen.

Hoe vraagt u verlenging aan? En wat wijzigt er vanaf 1 juni 2020? U leest het in het artikel "Verlenging Tozo vanaf 1 juni 2020".

Aanvraagformulier Tozo 2

Voordat u begint met uw aanvraag, bekijk het stappenplan. En dien vervolgens uw aanvraag in.

Inkomsten- en mutatieformulier Tozo

Belangrijk om te weten voordat u het Inkomstenformulier invult.
U kunt dit inkomstenformulier pas invullen als u van ons per e-mail een bericht hebt ontvangen dat u het inkomstenformulier voor uw uitkering over juli 2020 kunt invullen.  

Hebt u die mail nog niet ontvangen?
Dan kunt u het formulier invullen, maar kunnen wij uw gegevens niet verwerken en uw uitkering niet betalen. We adviseren u te wachten tot wij u de mail hebben gestuurd. 

Het inkomstenformulier over juli 2020 kunt u ook gebruiken voor uw inkomsten over voorgaande maanden.  

Waarschuwing! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Lees meer hierover in het artikel "Let op voor de tussenpersonen bij Tozo aanvraag".

Veelgestelde vragen rondom de Tozo 2

Aan onderstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de situatie van 5 juni 2020.


Per 1 juni 2020 is de Tozo regeling verlengd. De Tozo tot en met 31 mei 2020 noemen we Tozo 1 en de verlengde Tozo vanaf 1 juni 2020 Tozo 2. 

U kunt van Tozo 2 gebruik maken als u voldoet aan de voorwaarden. Dat geldt voor ondernemers die al gebruik maken van Tozo 1, maar ook voor ondernemers die nog geen Tozo hebben en voor het eerst een aanvraag willen doen.   

Welke hulp biedt de ISD Bollenstreek?

Op basis van de regeling Tozo 2 biedt de ISD Bollenstreek u voor maximaal vier maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. 

 1. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Dit is gebaseerd op de regels van het Rijk.  
 2. Daarnaast kunt u een lening krijgen voor een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Het rentepercentage is 2% en lager dan het bij de Bbz gehanteerde percentage van 8%.

Voor wie geldt Tozo 2?

De regeling is gemaakt voor gevestigde zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de knel komen door de Coronacrisis. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers en zzp’ers, om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we een onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 
De volgende specifieke eisen zijn bekend:

 • Gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. (pensioengerechtigden kunnen wel een bedrijfskapitaal aanvragen) 
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland. 
 • Woonachtig in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen, als u aanvullende inkomensondersteuning vraagt bij de ISD Bollenstreek.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep moet worden uitgeoefend in Nederland.
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan bij de KvK.
 • Is voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat betekent minimaal 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) is lager dan het voor u geldende sociaal minimum.

Wanneer kan Tozo 2 ingaan? 

U kunt voor maximaal vier maanden Tozo 2 aanvragen. Tozo 2 kan ingaan vanaf de 1e  van de maand na afloop van uw huidige recht op Tozo 1. Dient u voor het eerst een aanvraag Tozo dan kan dat met terugwerkende kracht  tot 1 juni 2020.
 
Voorbeelden
Loopt uw Tozo 1-uitkering door tot en met 31 mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni 2020. 
Loopt uw Tozo 1-uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli 2020. 

Hoe lang duurt de verlenging/Tozo 2? 

De verlenging van de Tozo-uitkering (Tozo 2) loopt tot en met uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling dat deze verlengde uitkering aansluit op de 1e  periode van uw Tozo 1-uitkering. Dit kan op z’n vroegst vanaf 1 juni 2020 en voor maximaal 4 maanden. Dat betekent tot en met uiterlijk 30 september 2020.  

Voorbeelden
Loopt uw huidige Tozo 1-uitkering door tot en met 30 juni 2020? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). 
Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 een Tozo 1-uitkering? Dan duurt de verlenging maximaal één maand (september). 

Wat is het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2? 

De meeste voorwaarden die golden voor de Tozo 1 gelden nu ook, met uitzondering van onderstaande informatie.

 • Bij Tozo 2 vanaf 1 juni 2020 telt het inkomen van uw (eventuele) partner ook mee. 
 • De gemeente kan in het aanvraagformulier aanvullende gegevens opvragen.
 • Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat u bij Tozo 2 moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening bedrijfskapitaal.

Wat valt onder uw inkomen en van uw partner?

Hebt u een partner? Dan telt voor de Tozo 2-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Ook kinder- en partneralimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften zijn inkomen. 

Hebt u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan komt u niet in aanmerking voor de Tozo 2-uitkering en hoeft u geen aanvraag te doen. Hebt u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan hebt u wel recht op de Tozo 2. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Wat verstaan we onder uw partner? 

 • U bent getrouwd of geregistreerd partners. 
 • U op hetzelfde adres woont en
  Samen een huishouden hebt;
  Ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  Samen een kind hebt;
  U het kind van uw partner hebt erkend of uw partner uw kind;
  Of ergens anders als partners geregistreerd staat, zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Hoe hoog zijn de bijstandsnormen op 1 juni 2020 en vanaf 1 juli 2020

Leefsituatie Netto inkomsten per maand inclusief vakantietoeslag
1 juni 2020          1 juli 2020
Gehuwden en samenwonenden:  
Beide partners van 21 jaar tot AOW- leeftijd € 1.503,31             € 1.512,90
Eén partner 21 tot AOW- leeftijd en 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42             € 1.606,88
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en wel kinderen € 1.312,10             € 1.320,47
Eén partner 18 tot 21 jaar, een partner van 21 tot AOW-leeftijd en geen kinderen € 1.011,44             € 1.017,89
Van 18-21 jaar, wel kinderen €    820,22             €    825,46
Van 18-21 jaar, geen kinderen €    519,56             €    522,88
Alleenstaande en alleenstaande ouders:  
Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.052,32             € 1.059,03
Van 18 tot 21 jaar €    259,78             €    261,44

 

Hoe kunt u Tozo 2 aanvragen? 

U kunt Tozo 2 aanvragen met het aanvraagformulier Tozo 2 dat vanaf 5 juni 2020 op onze website staat. U krijgt de verlenging van de uitkering Tozo 1/Tozo 2 niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie ook anders kan zijn. Daarom bekijken we of u recht hebt op de verlengde Tozo-uitkering. U hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen als u al Tozo 1 hebt aangevraagd. Als u voor het eerst een aanvraag Tozo indient dan vragen wij meer informatie van u.

Waarom eind van de maand Inkomsten- en mutatieformulier invullen?    

De Tozo valt onder de uitvoering van de Participatiewet en dat betekent dat iedereen met een uitkering voor levensonderhoud aan het eind van de maand een inkomstenformulier moet invullen. 
De ISD stuurt u aan het eind van ieder maand een bericht dat u het Inkomstenformulier kunt invullen. Daarna betaalt de ISD uw uitkering over die maand.

Voorbeeld: 
U krijgt eind juni 2020 een mail dat u het inkomstenformulier over juni 2020 kunt invullen met een link naar dat inkomstenformulier. De ISD betaalt begin juli uw uitkering over juni 2020.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de ISD Bollenstreek?

Op onze "Tozo" pagina staat een stappenplan. Daarin staat welke informatie u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wanneer weet u waar u aan toe bent?

We streven ernaar om u binnen twee weken en uiterlijk binnen vier weken, nadat wij uw aanvraag digitaal hebben ontvangen, een reactie te geven of u in aanmerking komt. 

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van het huishouden.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal nemen we de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting op.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een rentepercentage van 2%.

Hoe weet u dat de ISD uw aanvraag heeft ontvangen?

Na het invullen van uw aanvraag kunt u aan het einde (na tweede ondertekening via DigiD) uw aanvraag downloaden. U hebt dan zelf een kopie en dat dat is meteen uw bevestiging. We adviseren u de datum en tijdstip van uw aanvraag te noteren.   

Hoe aanvraag intrekken?

Hebt u een definitieve aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@isdbollenstreek.nl. Graag in uw mail uw naam met BSN vermelden.  

Bent u allebei ondernemer/zzp-er? 

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen! U moet wel beiden de aanvraag ondertekenen. 

Komt u met een nul-urencontract in aanmerking?

De vraag is of u ondernemer/zzp’er bent en of u aan de voorwaarden voldoet. Als u niet staat geschreven bij de Kamer van Koophandel en u voldoet niet aan het urencriterium, dan komt u in ieder geval niet in aanmerking.  

Welke inkomsten moet u opgeven in het aanvraagformulier?

Het gaat om inkomsten die betrekking hebben op de maanden waarvoor u een aanvraag indient. 

Welke omzet moet u opgeven?

Het gaat om uw netto inkomsten uit onderneming over de betreffende maand 2020. 
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Het gaat niet over uw omzet in 2019 en ook niet om het bedrag dat u maandelijks van uw zakelijke rekening overmaakt.  

Kunt u uw omzet later nog aanpassen?

U kunt later nog wijzigingen doorgeven. Dat kunt u doen via het Inkomsten- en mutatieformulier dat u eind van de maand moet invullen. U krijgt bericht wanneer het formulier klaar staat. U kunt ook via info@isdbollenstreek.nl wijzigingen doorgeven onder vermelding van uw BSN. 

Wat valt onder de netto inkomsten? 

Bij arbeidsinkomsten (inclusief inkomsten uit uw onderneming) gaat het om de periode waarin u gewerkt hebt en waarvoor u het inkomen ontvangt. Het gaat niet om de periode waarin u het ontvangt. U moet ook het inkomen opgeven, dat u nog tegoed hebt over de betreffende periode. Bij uitkeringen, alimentatie, studiefinanciering en onderhuur/kostgeld gaat om het om de periode waarvoor de inkomsten bestemd zijn.

Hoe zit het met uw vaste bedrijfslasten/afschrijvingen?

Bij het opgeven van uw inkomsten moet u deze kosten wel meenemen. 

Hoe zit het met alimentatie en Kinderbijslag?

Kinderalimentatie en partneralimentatie vallen wel onder uw inkomsten, maar Kinderbijslag niet. 

Hoe weet u of de ISD uw inkomstenformulier heeft ontvangen?

Als u het formulier hebt ingevuld en u hebt het formulier verstuurd, dan krijgt u meteen de vraag of u het formulier wilt downloaden. U hebt dan meteen zelf een kopie en dat is meteen uw bewijs dat u het formulier hebt ingediend.   

Kunt u voor meer bedrijven een bedrijfskapitaal aanvragen? 

Dat is niet mogelijk. U mag maar voor één bedrijf een bedrijfskrediet aanvragen. 

Kan uw partner ook een bedrijfskapitaal aanvragen?

Als u beiden een eigen bedrijf hebt dan kunt u allebei voor uw eigen bedrijf een bedrijfskapitaal aanvragen.

Kunt u als AOW-er Tozo 2 aanvragen?

U komt niet in aanmerking voor een uitlering levensonderhoud, maar u kunt wel een aanvraag voor lening bedrijfskapitaal aanvraag. 

U bent AOW-er en u hebt een inkomen onder het sociaal minimum. Waar kunt u terecht voor een (aanvullende) uitkering?   

Hebt u geen of geen volledige AOW? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Voor meer informatie over de AIO kunt u terecht bij de SVB. 

Waar vindt u meer informatie over maatregelen en voorzieningen voor ondernemers en zzp’ers?

U kunt op verschillende websites meer informatie vinden over de maatregelen en voorzieningen rondom het coronavirus. Wij raden u aan om ook de website van de Kamer van Koophandel in de gaten te houden voor de meest recente informatie. 

Hier volgen drie websites, waar u informatie kunt vinden:

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.rvo.nl/


Advies: houd onze website en Facebookpagina in de gaten.