Wanneer komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAZ uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent vóór 1965 geboren, maar u hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
   
 • U hebt gedurende drie jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend en gedurende de zeven jaar daarvoor eveneens rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland uitgeoefend dan wel arbeid in dienstbetrekking verricht.
   
 • Uw inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 23.444,- per jaar (bedrag per
  1 januari 2017).
   
 • Uw inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven zou bij voortzetting van het bedrijf of beroep naar verwachting duurzaam minder dan
  € 24.326,- (bedrag per 1 januari 2017) per jaar bedragen;
   
 • U hebt de aanvraag ingediend vóór het beëindigen van het bedrijf of beroep en de beëindiging heeft plaatsgevonden binnen een periode van 1,5 jaar volgend op het tijdstip van aanvraag;
   
 • Uw inkomsten uit of in verband met arbeid (ook van uw eventuele partner) zijn lager dan de IOAZ grondslag (uitkering). Als u vermogen hebt is dat in beginsel niet van invloed op het recht op IOAZ. Wel wordt van het vermogen 3% (peildatum 1 januari 2017) op jaarbasis, als dat meer bedraagt dan € 130.549,- (bedrag per  1 januari 2017), als inkomsten in mindering gebracht op de uitkering.
   
 • Een bedrag van € 121.474,- (peildatum 1 januari 2017) voor aanvullende pensioenvoorzieningen wordt niet tot de bezittingen gerekend.

De uitkering gaat pas in nadat u uw bedrijf daadwerkelijk hebt beëindigd. Een IOAZ uitkering kunt u eventueel aanvragen in combinatie met een zogenaamde Bbz uitkering voor een stoppende zelfstandige.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons